Completare la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr………./……………….2018 Nr. ………../…………………2018
APROBAT APROBAT
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII p. PREŞEDINTE
Sorina PINTEA Răzvan Teohari VULCĂNESCU
REFERAT DE APROBARE
Având în vedere:
– Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019;
– Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……/……../2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2018 – 2019;
A fost elaborat prezentul proiect de act normativ în vederea coroborării reglementărilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind
înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 și cu
cele ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……/……../2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului
nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.
De asemenea, în setul minim de date la nivel de pacient aferent spitalizării continue a fost introdus la „Nota 1 privind situațiile speciale”, un câmp prin care să se colecteze informații referitoare la internarea
nevoluntară, așa cum este reglementată această situație în Legea nr. 487/2002 legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, republicată.
Este necesară această completare deoarece, nu există niciun caz raportat de către spitale și clasificat în DRG U3021 Tulburări schizofrenice cu statut legal al sănătății mentale, cu VR= 2.3942 (în logica grupării
contând diagnosticul principal și noțiunea de internare nevoluntară) și un număr foarte mic de cazuri, 1390 în cursul anului 2017, clasificate în DRG U3031 Paranoia și tulburare psihică acută cu CC catastrofale/severe
sau cu statut legal al sănătății mentale, cu VR= 1.928 (în logica grupării contând diagnosticul principal, diagnosticele secundare sau noțiunea de internare nevoluntară).

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării prezentul referat şi proiectul de Ordin anexat.

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică

SECRETAR GENERAL DIRECTOR GENERAL
Ana Maria CIOBANU Liliana Maria MIHAI
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. …………../…………………. Nr. ……………./………………….
O

RDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea
statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Având în vedere Referatul de aprobare nr. …………………………. al Ministerului Sănătăţii şi nr. ……………………. al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul dispoziţiilor:
– Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 2 lit. a) – d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale
în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. În anexa nr. 2, Notă 1 se completează şi va avea următorul cuprins:
„Notă 1 privind situaţiile speciale

Situaţii speciale Cod
Suspiciune de accident de muncă 1
Suspiciune de boală profesională 2
Accident rutier 3
Vătămare corporală 4
Internare nevoluntară conform Legii nr. 487/2002, republicată 5

2. În anexa nr. 2, titlul Notei 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Notă 2 privind criteriile de internare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”
3. În anexa nr. 3, punctul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„3.3.Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă și poate avea maximum 10 caractere.”
4. În anexa nr. 3, punctul 3.23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„3.23. Criteriul de internare – se completează numeric în ordinea prevăzută în Normele metodologice de aplicare a hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin
ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, conform Notei 2 privind criteriile de internare, ataşată FOCG”
5. În anexa nr. 3, punctul 5 subpunctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„9 – alte – bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii
din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre
de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără
personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.
Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9), se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.”
6. În anexa nr. 4, nota 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Notă 1 privind criteriile de internare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Criterii de internare

Cod urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore 1*)

diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu. 2**)

epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare 3**)
*) Criteriul de internare «cod 1» se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la poziţiile 88, 89, 96 și 97 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.1 din
anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……/……/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a
Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.
**) Criteriul de internare «cod 3» se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat şi beneficiază de serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi
poziţia 59 din lista de la punctul B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………/……./2018 care se acordă în
structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care serviciile  prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 59 din lista de la
punctul B.3.2 sunt acordate asiguraţilor se completează «cod 2»”.
7. Anexa nr. 5 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
8. În anexa nr. 6, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„15. Codul de identificare a mamei – CID mamă”
9. În anexa nr. 7, punctul 10 „Tipul de serviciu de spitalizare de zi” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 34 și 35 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3 subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……./……./2018.”
ART. II
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Sorina PINTEA Răzvan – Teohari VULCĂNESCU
ANEXA
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)
INSTRUCŢIUNI
privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ)
Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi
B.3.2, pct. B.4.1 şi pct. B.4.2, din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……/……../2018 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.
1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum cele din formularul „Foaie de observaţie clinică generală”.
2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului și poate avea maximum 10 caractere.
3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează:
1 – fără bilet de internare;
2 – bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);
3 – bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);
5 – internare la cerere;
9 – alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din
centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de
sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără
personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.
Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.
4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……/……../2018, conform Notei 1
privind criteriile de internare, ataşată FSZ.
5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. ……/……../2018:
– C: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat” – de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
……/……../2018;
– S: pentru serviciile medicale de tip „serviciu” – de la lit. B pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2, pct. B.4.1 și pct. B.4.2, din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. ………/…../2018.
6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează:
– M: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat” de tip MEDICAL – de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. ……/……../2018;
– C: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat”, de tip CHIRURGICAL – de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. ……/……../2018.
7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind
introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1, de către medicul curant.
7.1. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant – prin bifarea căsuţei respective din coloana „Semnalare boală profesională”, din dreptul diagnosticelor, respectiv
diagnosticul principal şi diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz.
Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor de boală profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau agravat de ocupaţie sau de
condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă, urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea următoarelor informaţii: data şi ora de început a vizitei, precum şi data şi ora de
sfârşit a vizitei. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu data
deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită
consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei.
9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.
10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006.
11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare vizită.
12. Rubrica „Alte examene de specialitate” se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului.
13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip „serviciu” se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului,
conform lit. B pct. B.3, pct. B.4.1. și pct. B.4.2., din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ……/……../2018.
Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de zi.
Pentru spitalizarea de zi de tip „caz rezolvat” secţiunea „Servicii efectuate” nu se completează.

Articolul precedentProiect Contract Cadru 2018 varianta actualizata
Articolul următorORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*)
Dr. Dan Cucuteanu este absolvent al Facultatii de medicina al Universitatii Carol Davila cu experienta de peste 10 ani in managementul bolilor cronice (diabet zaharat si complicatiile acestuia, cancer, hipertensiune arteriala, sindrom metabolic). Dr. Dan Cucuteanu a dezvoltat sisteme de management integrat al pacientilor cronici pentru o crestere a calitatii vietii cu impact direct in supravietuire si prevenirea complicatiilor.