Ordin nr. 840 din 29/03/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi

 

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate

Ordin nr. 840 din 29/03/2018

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 30/03/2018

Ordinul nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale relații contractuale nr. DRC 259 din 28.03.2018 si al Direcției generale medic sef din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM/954 din 28.03.2018, în temeiul dispozițiilor:

– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei NaȚionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 96 alin. (1) lit. a), b) si g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiȚiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

– Ordinului ministrului sănătății si al presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condiȚiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

– Ordinului ministrului sănătății publice si al presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacienȚilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare, presedintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă regulile de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi, precum si metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea, prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3, si se aplică pentru cazurile externate, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Art. 2. – (1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice si al presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), aferent cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna respectivă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice si al presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 4 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(3) Trimestrial, în perioada 14-18 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum si cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare.

În perioada 10-14 decembrie, spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicit reconfirmarea, precum si cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie. Cazurile/Serviciile neconfirmate pentru care se solicit reconfirmarea, precum si cele neraportate până la sfârsitul anului pot fi raportate în perioada 14-18 ianuarie a anului următor.

Raportările se vor realiza conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Lunar, până la data de 7, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la Scoala Națională de Sănătate Publică, Management si Perfecționare în Domeniul Sanitar Bucuresti, denumită în continuare SNSPMPDSB, în format electronic,

datele/informațiile de confirmare clinică si medicală a activității aferente lunii precedente, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

(5) Trimestrial, până la data de 21 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 16 decembrie, respectiv până la data de 21 ianuarie a anului următor, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informațiile de confirmare clinică si medicală a activității, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

(6) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMPDSB va transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate datele/informațiile cu detalierea cauzelor de neconfirmare pentru fiecare caz, în conformitate cu legislaȚia în vigoare si cu regulile prevăzute în anexele nr. 1 si 2, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea este prevăzută în anexa nr. 3.

(7) Pentru decontarea activității lunare, spitalele vor utiliza, după caz, desfăsurătoarele prevăzute în ordinul presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităȚii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe țară, fără regim special.

(8) Pentru decontarea activității trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, desfăsurătoarele prevăzute în ordinul presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităȚii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe Țară, fără regim special.

Art. 3. – Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi si care au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului în condițiile art. 92 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 se va întocmi si se va raporta doar fisa de spitalizare de zi.

Art. 4. – Direcțiile de specialitate ale Casei NaȚionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum si SNSPMPDSB vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prevederile prezentului ordin se aplică pentru toate cazurile care au data externării, data închiderii fisei, respectiv pentru toate serviciile furnizate în regim de spitalizare de zi, începând cu luna aprilie 2018.

Art. 6. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

Art. 8. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2017, cu completările ulterioare.

  1. Presedintele Casei NaȚionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Teohari Vulcănescu

Bucuresti, 29 martie 2018.

Nr. 840.

ANEXA Nr. 1

REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ SI MEDICALĂ a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă

ANEXA Nr. 2

REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ SI MEDICALĂ a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Articolul precedentDiagnosticul și tratamentul infecției cu Giardia Intestinalis – Lambliaza
Articolul următorRegulile de confirmare clinică si medicală a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi din 29.03.2018
Dr. Dan Cucuteanu este absolvent al Facultatii de medicina al Universitatii Carol Davila cu experienta de peste 10 ani in managementul bolilor cronice (diabet zaharat si complicatiile acestuia, cancer, hipertensiune arteriala, sindrom metabolic). Dr. Dan Cucuteanu a dezvoltat sisteme de management integrat al pacientilor cronici pentru o crestere a calitatii vietii cu impact direct in supravietuire si prevenirea complicatiilor.