Termeni și condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Termeni și condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Asigurarea confidențialității

BEHEALTHY MEDIA SERV l (denumit in cele ce urmeaza in mod în mod individual „Operatorul de Date cu Caracter Personal”), garantează ca prezenta aplicație păstreaza, în condițiile legii, confidențialitatea datelor cu caracter personal ale dumneavoastra și respecta dreptul la protecția vieții private, în privința prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal. Această obligație nu subzistă dacă prelucrarea priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod expres de către dumneavoastra unor terte parti.
2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Operatorul de Date cu Caracter Personal prelucrează datele personale ale dumneavoastra, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru furnizarea serviciilor oferite contractual respectiv posibilitatea de a achizitiona serviciile oferite si prezente pe platforma Be Healthy.
În conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal, prin utilizarea acestei aplicații on-line sunteti de acord ca Operatorul de Date cu Caracter Personal să prelucreze datele cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra (Nume, Prenume, adresa email, denumite in cele ce urmeaza „Datele”) la crearea contului de utilizare a aplicației on-line, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, prin transfer către societățile afiliate, precum și către alți colaboratori locali și din spațiul european cu care Operatorii de Date cu Caracter Personal derulează relații comerciale legate de îndeplinirea contractului de servicii și de utilizare a acestei aplicații on-line.
Exercitarea dreptului de opozitie si implicit refuzul dumneavoastra nejustificat față de prelucrarea Datelor în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare conduce in mod automat la imposibilitatea furnizării serviciilor mentionate anterior și exonerează Operatorii de Date cu Caracter Personal de orice răspundere în acest sens.
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea de date cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi, de exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor respective.
4. Dreptul persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv drepturile acordate prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și în baza dispozițiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, sunt următoarele:
– Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Operatorul de Date cu Caracter Personal la cerere şi in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătura cu dvs. sunt sau nu prelucrate de către aceasta. Acest drept poate fi exercitat in următoarele condiţii: se adresează o cerere către Operatorul de Date cu Caracter Personal întocmită in formă scrisă, datată şi semnată în care se va menţiona adresa de domiciliu a persoanei care îşi exercită dreptul. Cererii i se va ataşa o copie a actului de identitate al solicitantului.
– Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete şi inexacte. Acest drept poate fi exercitat in următoarele condiţii: se adresează o cerere către instituţia care a înscris datele şi care prelucrează Datele întocmită in forma scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona Datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Cererii i se va ataşa o copie după actul de identitate al solicitantului.
– Dreptul de opoziţie:
(i) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care exista prevederi legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către Operatorul de Date cu Caracter Personal întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona Datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia dvs. particulară a persoanei. Cererii i se va ataşa o copie a actului de identitate al solicitantului. Pe de alta parte, va informam ca in cazul in care intelegeti sa uzati de dreptul de opozitie va determina imposibilitatea Operatorului de Date cu Caracter Personal de a va asigura, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, serviciile oferite de platforma Be Healthy si mentionate anterior.
(ii) dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care va vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terți;
– Dreptul de a solicita încetarea transmiterii de mesaje promoționale. In acest sens, mentionam ca veti fi informat în legătură cu efectuarea schimbărilor în ceea ce privește opțiunile dumneavoastra privind Datele, în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării dumneavoastra de efectuare a schimbărilor respective.

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică